Choď na obsah Choď na menu
 


Obchodné podmienky

article preview

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ: Odapozed.sk

Tel.:+421 944 523 744

E-mail: odapozed@gmail.com

Kupujúci urobením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa eshopu) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy.

Ak nie je medzi účastníkmi zjednána trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikáciu zákazníka na objednávkovom formulári. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov v elektronickom obchode na internetovej stránke www.odapozed.sk, prípadne produktov v elektronickej podobe nahratých na elektronickom nosiči dát (ďalej len „Produkty“ v príslušných gramatických tvaroch)

 

Predmet zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov v elektronickom obchode na internetovej stránke www.odapozed.sk, prípadne produktov v elektronickej podobe nahratých na elektronickom nosiči dát (ďalej len „Produkty“ v príslušných gramatických tvaroch)

 Autorské práva Predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie


Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom Predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám. Pre prípad porušenia autorských práv Predávajúceho akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

 

Objednáný tovar, uzavretie zmluvy,platobné podmienky

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté on-line produkty a služby prostredníctvom platobného systému na internetových stránkach Predávajúceho. Dodacia lehota pri on-line produktoch je 48 hodín od prijatia platby Predávajúcim. Zákazník dostane e-mailom prístupy k on-line produktu. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

Bankové spojenie pre platby v eurách: SK42 0200 0000 0030 961 

 

Dodací lehota

Predávajúci sa zaväzuje expedovať riadne objednaný tovar do 2 pracovných dní od dátumu pripísania celej čiastky na účet. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, akonáhle meškanie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odoslaním objednávky potvrdzujem svoj súhlas s poskytnutím elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči a vyhlasujem, že som poučený, že vydaním tohto súhlasu strácam právo na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovenia §7 ods. 6 pís. l Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodává alebo sa výrazným spôobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúcí zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

 

Záruka 

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.odapozed.sk sa nevzťahuje reklamačná doba 24 mesiacov.

 

Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") a zákona č. 18/2018 z. z, z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „ZoOOÚ“).

V súlade s týmto nariadením a zákonom sa rozumie:

14.1. Dotknutá osoba – kupujúci – nesmie mať menej ako 16 rokov, predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu.

14.2. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, email, telefónny kontakt, IP adresa.

14.3. Účely spracúvania osobných údajov:
a) meno, priezvisko, adresa - vystavenie daňového dokladu
b) email, telefónny kontakt - kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

14.4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

14.5. Doba uchovávania osobných údajov:
a) meno, priezvisko, adresa - na dobu ako to vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
b) email, telefónny kontakt - 3 roky po uskutočnení objednávky kupujúcim.

14.6. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami aj zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

14.7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe. Osobné údaje klientov sú uložené na vlastných serveroch prevádzkovateľa. Všetky osobné údaje sú uložené na území Európskej únie.

 

Organ dozoru
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 odbor technickej

kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139

 

 

Platné od 14. 6. 2020

 
 


Prihlásenie

Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< apríl / 2021 >>


Štatistiky

Online: 4
Celkom: 56089
Mesiac: 3772
Deň: 157