Choď na obsah Choď na menu
 


1. Terénne úpravy

Úprava akéhokoľvek pozemku sa nezaobíde bez terénnych úprav. Terénnymi úpravami sa upravuje prírodný terén a povrch pozemku do rôznej hĺbky tak, aby sa dal čo najvhodnejšie využiť na stavbu domu. Rovinný terén upravujeme tak, že ho zbavíme fádnosti a svahovitý terén upravujeme preto, aby sme využívali okolie domu a záhradu. Pri terénnych úpravách riešime zmeny úrovne terénu, spájame rôzne úrovne, upravujeme terén modelovaním, pričom pracujeme so zeminou na povrchu i v spodných vrstvách.

article preview

Základom pri začatí terénnych úprav a celej vašej stavby, je dobrá prístupová cesta. 

 

V terénnych úpravách nesmieme zabudnúť výkop prípojok:

-voda, odpad, plyn, elektrina,

-výkop základov, drenážnych jám, vodomerných šácht, žúmp.

 

Voda

V mieste pripojenia na vodovod bolo potrebné vykopať jamu 1x1m s takou hĺbkou, aby sme sa dostali ešte 20 cm pod úroveň vodovodu. Po  vykopaní pokračujeme výkopom celej vodovodnej prípojky k domu približne 1m hlbokej. Postupne do výkopu natiahneme hadicu a zasypeme pieskom cc10 cm s každej strany. Izoláciu treba dať iba z vrchu pretože od zeme vyžaruje teplo. Na vykopanú jamu osadíme vodomernú šachtu ktorá má presne definovaný rozmer a mala by sa nachádzať maximálne 10 m od hlavného rozvodu.

Z finančného hľadiska celý postup vyzerá nasledovne:

 • realizácia zemných a výkopových prác a osadenie šachty (svojpomocne)
 • šachta s priemerom 1 m (234,- € s DPH)
 • vodomerná zostava (130,- € s DPH)
 • doprava (individuálne podľa reálnych nákladov pracovníkov vodárenskej spoločnosti)

 

Odpad

Na výber mame 3 druhy odpadu:

Kanalizácia (VK)-Pri vybavovaní pripojenia na kanalizáciu treba zaslať príslušnej vodárenskej spoločnosti požiadavku na vodohospodárske vyjadrenie. Okrem kópie katastrálnej mapy a preukázania majetkovej podstaty sa k žiadosti musí doložiť situácia kanalizačnej prípojky vrátane umiestnenia kanalizačnej šachty.  Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky ako aj umiestnenie merača na prípojke určuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Kanalizačná prípojka má byť čo najkratšia, priama a kolmá na stoku. Kanalizačná prípojka je samostatná vodná stavba, ktorá evidentne nie je súčasťou bytového domu. Vlastník, vlastníci nehnuteľnosti majú nepísanú povinnosť starať sa o kanalizačné prípojky.

 

Osadenie šachty- Šachtové dno umiestnime na cca 10 cm vrstvu zhutneného posypu tak, aby bolo rovnomerne podopreté telo šachty i hrdla. Za použitia klzného prostriedku napojíme vstupné a výstupné potrubie. Šachtovú rúru zasunieme do šachtového dna za použitia klzného prostriedku. Vykonávame postupný obsyp a hutnenie až do úrovne cca 10 cm pod spodnou častou plánovaného poklopu, ktorý následne osadíme do betónového lôžka . Šachtu zakryjeme poklopom a vykonáme patričné terénne úpravy.

 

Žumpa- povolenie na stavbu žumpy sa podľa Zákona č. 364/2004 Z. z. vydáva už len na dobu určitú. Kanalizácia je totiž prioritou a vždy bude dostávať prednosť pred individuálnymi spôsobmi likvidovania odpadových vôd. V lokalitách, kde bude vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa preto po skončení platnosti toto povolenie predlžovať nebude. Majiteľ rodinného domu, ktorí akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd.

Osadenie žumpy – je individuálne podľa zvolenej nádrži sú 3 druhy: betónová, plastová, železná.

 

Čistička ČOV-slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov. Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových, alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene. Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypustiť do povrchových alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene, alebo ju po filtrácii a dočistení použiť na technické účely. Prevádzka domovej ČOV oproti žumpe je z hľadiska ekonomiky úspornejšie riešenie. Finančné náklady na ČOV pri bežnej domácnosti sú o viac ako 70% nižšie.

Osadenie čističky- je kompletná hranatá samonosná plastová nádrž. Osadzuje tak, že veko je cca 150 mm nad upraveným terénom, aby bola čistička zabezpečená pred nežiaducim vniknutím dažďových vôd. V bežných podmienkach postačí osadenie na betónovú základovú platňu hrúbky 100 mm a jej obsypanie pôvodnou zeminou zbavenou hrubších kameňov. Čistička môže byť osadená i pod hladinou spodnej vody. Technológia jej obsypania (zabezpečenia) v takom prípade závisí od predpokladanej maximálnej výšky hladiny spodnej vody. Pred obsypaním čističky zeminou je potrebné čističku napustiť čistou vodou, aby nedošlo k prehnutiu stien tlakom zeminy. Mierna deformácia funkciu a stabilitu čističky neovplyvní. Čistička má veko v parotesnom vyhotovení a preto môže byť umiestnená i v blízkosti obytných budov

 

Plyn

Úplne prvý krok, ktorým zahájite celý proces pripojenie odberného miesta, je vyplnenie a podanie žiadosti o pripojenie. Žiadosť sa podáva distribútorovi zemného plynu na vašom území a jedná sa o pomerne komplexnú dokumentáciu vášho budúceho bývania. Pre jej vyplnenie budete potrebovať nasledujúce informácie a dokumenty:

Adresa - oficiálna adresa budúceho odberného miesta, príp. katastrálne územie a číslo parcely

Plynovodná prípojka - je už v mieste vašej budúcej nehnuteľnosti vybudovaná? Túto informáciu môžete nechať na preverenie priamo distribútorovi zemného plynu. Žiadosť o pripojenie podajte aj v prípade, že ste si istí, že prípojka nie je zatiaľ vybudovaná.

Dátum - od ktorého chcete odoberať plyn

Skladbu spotrebičov - ich predpokladané množstvo a príkon, popr. iné účely využitia zemného plynu

Príprava projektovej dokumentácie - na vybudovanie alebo opravu plynovodnej prípojky či priamo plynovodu, ktorú distribútor musí odsúhlasiť

Osadenie plynovej prípojky- Zariadenie určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na distribučný plynovod. pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu, meradla zemného plynu a ostatných montážnych komponentov. Skrinka býva umiestnená zvyčajne v oplotení na hranici verejného priestranstva a súkromného pozemku žiadateľa, je prístupná z verejného priestranstva. Začína sa pripojením na distribučný plynovod a končí sa hlavným uzáverom plynu.

 

Elektrina

Žiadosť o pripojenie elektriny sa nachádza na internetovej stránke distribútora (ZSD, SSD, VSD). Ku žiadosti sa prikladajú ďalšie dokumenty, najmä list vlastníctva, či katastrálna mapa. V žiadosti sa zároveň špecifikuje potreba väčšieho výkonu napríklad v prípade elektrického vykurovania. V žiadosti je tiež dobré označiť, že máte záujem uzatvoriť zmluvu o pripojení, urýchli sa tým celý proces vybavovania. Cena poplatku za pripojenie závisí od veľkosti hlavného ističa a počtu fáz. Výstavba elektrickej prípojky začína až po uhradení poplatku za pripojenie. Majiteľ domu musí vybudovať elektrický prívod, zapojiť rozvádzač a zaslať revíznu správu o pripravenosti odberného miesta. Keďže distribučná spoločnosť zabezpečuje iba pripojenie k elektrickej sieti, odberateľ si musí zvoliť spoločnosť, ktorá bude elektrickú energiu dodávať.

Cena za elektrickú prípojku sa štandardne pohybuje v stovkách eur, pričom môže presiahnuť aj tisíc eur. Závisí od konkrétnych zvolených riešení a najmä podmienok v danom mieste.

 • Projekt, ktorého cena sa môže pohybovať od zhruba pár desiatok eur po 150 eur. Projekt musí navrhovať odborne spôsobilá osoba. Svoj zoznam zmluvných elektrikárov majú distribučné spoločnosti, peniaze ušetríte v prípade, ak máte známeho elektrikára. Existujú aj firmy špecializujúce sa na elektrické prípojky.
 • Medzi celkové náklady na elektrickú prípojku treba započítať aj revíznu správu v cene do 50 eur.
 • Poplatok za pripojenie vo výške zhruba 200 eur (štandardný rodinný dom s trojfázovým ističom veľkosti 25 A)
 • samotná elektrická prípojka s materiálom (skriňa s ističom od 100 eur, elektromer, kábel…) a prácou, vrátane výkopu.

Osadenie elektrickej prípojky-Elektrická prípojka musí byť podľa nových noriem verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak aby pracovníci Energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera, ktorý sa zvyčajne nachádza na oploteniach. Prívodné káble sa zavádzajú do zeme v hĺbke cca 50-70cm, ktoré musia byť v chrániče a obalené červenou fóliou.

 

A. Pilierové rozvádzače

 • výkop zeminy do hĺbky cca 80 cm, dno výkopu vyrovnať a zhutniť
 • demontovať dvere a predné kryty káblového priestoru, podzemnú časť piliera osadiť do výkopu, základovú rohož zasypať zeminou, zeminu postupne zhutňovať.
 • prispôsobiť dĺžky káblov, upraviť žily káblov pre strmeňové svorky, fixovať káble v kryte káblového priestoru.
 • pripojiť káble na pripojovacie praporce poistkových lištových odpojovačov alebo odpínačov a na svorky zberníc PEN, ochrannej prípojnice a uzemňovacej svorky.
 • pripojiť káble do svoriek RE podľa schémy na dverách.
 • nasadiť predné kryty káblového priestoru.
 • namontovať vnútorné kryty na poistkové lištové odpojovače, resp. odpínače.
 • vyvážiť skriňu do zvislej polohy a zasypať výkop zeminou na úroveň terénu.
 • do vnútra káblového priestoru na úrovni jeho spodnej hrany vložiť ochrannú fóliu a na ňu
 • kontrolovať zachovanie sledu fáz, zasunúť nožové poistky
 • nasadiť dvere skrine, kontrolovať funkčnosť zámku a tesnosť dverí
 • vizuálne kontrolovať kvalitu a kompletnosť montážnych prác, kontrolovať elektrické parametre, previesť meranie zemného odporu, vpísať údaje do štítkov schémy zapojenia a to : číslo vývodu, veľkosť istiaceho prvku, amperáž poistkových vložiek,
 • zatvoriť skriňu.

B. Zapustené rozvádzače (do steny)

 • vyrobiť výklenok v stene podľa veľkosti skrine do hĺbky cca 260 mm
 • demontovať dvere a predné kryty káblového priestoru, rozvádzač osadiť do vopred pripraveného výklenku v stene objektu
 • rozvádzač vyvážiť a zaistiť proti posunutiu polyuretánovou penou
 • prispôsobiť dĺžky káblov, upraviť žily káblov pre strmeňové svorky, fixovať káble v kryte káblového priestoru
 • pripojiť káble na pripojovacie praporce poistkových lištových odpojovačov alebo odpínačov a svoriek zbernice PEN, ochrannej prípojnice a uzemňovacej svorky
 • pripojiť kábel/káble  do svoriek RE podľa schémy na dverách
 • nasadiť predné kryty káblového priestoru
 • namontovať  vnútorné kryty na poistkové lištové odpojovače, resp. odpínače kontrolovať zachovanie sledu fáz, zasunúť nožové poistky
 • nasadiť dvere skrine, kontrolovať funkčnosť zámku a tesnosť dverí
 • vizuálne kontrolovať kvalitu a kompletnosť montážnych prác, kontrolovať elektrické parametre, previesť meranie zemného odporu, vpísať údaje do štítkov schémy zapojenia a to : číslo vývodu, veľkosť istiaceho prvku, amperáž poistkových vložiek.
 •  zatvoriť skriňu.

 

 

Terénne úpravy:

 

 • Stiahnutie ornice- ornica (pôda, ktorá obsahuje minerálne látky, cca 40cm),  je najúrodnejšia časť pôdy treba ju odobrať uskladniť a potom naspať použiť. Kvalitná záleží od kvality bonity pôdy v oblasti, v ktorej staviate. Potom sa nám odhalí podornica, ktorá má ílovitejšie zloženie, a bude nám neskôr slúžiť na spodnú vrstvu vyrovnania pozemku.

 

 • Zrovnávanie pozemku- nakladanie so zeminou treba mať vyriešené ešte pred výstavbou. Okrem prípravy staveniska vrátane likvidácie všetkých porastov na vlastnom pozemku (pozor, na výrub stromov treba písomný súhlas obce, ak obvod kmeňa presahuje 40 cm v intraviláne a 80 cm v extraviláne) Prebytočnú zem odvezieme.

 

 • Svahovnie pozemkov- v niektorých prípadoch pred začatím výkopu základov  treba pozemok upraviť oporným múrom pozemku. Oporný múr je konštrukcia, ktorej funkcia spočíva v zabraňovaním zosuvu terénu a vyrovnáva terén.

 

 1. Základy oporného múru musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke pôdy, na ne sa postaví debnenie. Vyklopený základový pás musí byť vyhotovený v súlade s požiadavkami na statiku. Nadzemnú časť základovej konštrukcie ukončíme cca 2 cm nad úrovňou upraveného terénu. Železné prúty zasúvame po zaliatí betónového základu, ešte kým nám betón nestuhne.

 

 1. Aktuálnym trendom sú betónové oporné múry. Na stavbu betónového oporného múru môžeme použiť betónové tvárnice alebo priamo liaty betón. Liaty betón sa dá vytvarovať do požadovaného tvaru a je veľmi pevný. Pre spevnenie sa do betónu zalievajú železné prúty, ktoré nie je navonok vidieť, ale zaručujú väčšiu odolnosť a trvácnosť. Pred začiatkom stavby oporného múru sa robia terénne úpravy na vyrovnanie povrchu. základy oporného múru musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke pôdy, na ne sa postaví debnenie.

 

 • Vykopávanie rýh, pieskovanie, štrkovanie jám od prípojok k domu:

 

 1. Odpad- potrubie sa uloží do vykopanej ryhy požadovanej hĺbky a šírky na zhutnené pieskové lôžko. Obsyp potrubia do výšky min. 150 mm od povrchu rúry sa vykoná pieskom resp. prehodenou triedenou zeminou. Zbytok ryhy sa zasype výkopovou zeminou zo zhutnením po vrstvách 150 mm. Vykopané ryhy hlbšie ako 1,0 m je nutné pažiť.

 

 1. Voda- postupne do výkopu natiahneme hadicu a zasipme pieskom cc10 cm s každej strany. Izoláciu treba dať iba z vrchu pretože od zeme vyžaruje teplo.

 

 1. Elektrika- z poistkovej skrine natiahneme plastovú alebo kovovou rúrkou do zeme, kde do chráničky natiahneme kábel a pokračujeme v hĺbke cca 80 cm k stavbe. Vedenie chráničky sa uloží do pieskového lôžka - piesok pod aj nad vedením označíme výstražnou fóliou. Prierez kábla je podľa vzdialenosti a istenia zapísaný v projekte.

 

 1. Plyn- Prípojka má byť priama, kolmá na os vozovky, v ktorej je uložený plynovod. K obvodovej stene budovy, pri ktorej je prípojka ukončená, musí byť potrubie prípojky zo vzdialenosti 1 m vedené kolmo. Ak je prípojka vedená rovnobežne so základmi budovy, musí byť od nich vzdialená minimálne 1 m . Krytie potrubia prípojky je min. 0,8 m, max. 1,5 m. Minimálna vodorovná vzdialenosť od ostatných súbežných inžinierskych sietí je 0,4 m, minimálna zvislá vzdialenosť pri križovaní s inými vedeniami je 0,1 m. Prípojka je prednostne spádovaná do plynovodu s minimálnym sklonom 0,2 %. Miesto ukončenia prípojky sa navrhne tak, aby umiestnenie hlavného uzáveru odberného plynového zariadenia zodpovedalo podmienkam dodávateľa plynu.

 

 • Modelovanie a planírovanie terénu- pozemok pripravíme na ďalšie pokračovanie.

 

Výkopové a zemné práce:

 

 • príprava staveniska- hranice pozemku vytýči geodet – osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

 

 • hĺbenie základov a základových pásov- geodet Vám  presne vytýči osadenie domu, ktoré si označíte lavičkami, a pôdorys vyznačíte (rezerva  cca +10cm ) z každej strany  Vápenným pôdorysom základových pásov. Pri výkope základov prebieha neustála výšková kontrola hĺbky základovej špáry predpísanej podľa projektu pomocou rotačného laseru a tým zaistená kvalita základov. Po strojnom výkope je nevyhnutné dočistiť základové pásy ručne.

 

Príprava pred betonážou- Podľa projektu bleskozvodu sa do základov pred betonážou osadí zemniaca pásovina a jej vývody sa umiestnia nad úroveň základovej dosky pre napojenie bleskozvodu a uzemnenia. Pásovinu treba dostatočne podložiť, aby bola celá ponorená v betóne (nebola pod betónom) a tým zabezpečila svoju správnu funkciu. Ďalej podľa projektu nachystáme prestupy pre následnú montáž kanalizácie a chráničky pre napojenie vody, elektriny.... V tejto dobe je už dobré vedieť, či budeme mať v dome krb a prichystať možnosť prívodu čerstvého vzduchu pre jeho dokonalú funkciu, tiež tým dbáme o svoju bezpečnosť. 

 

 
 


Prihlásenie

Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< apríl / 2021 >>


Štatistiky

Online: 6
Celkom: 56095
Mesiac: 3775
Deň: 158