Choď na obsah Choď na menu
 


Ako začať stavať

 

 

 

Ak vás čaká stavba vlastného rodinného domu, prečítajte si stručný prehľad toho, s čím začať a ako postupovať, aby ste sa doň mohli čím skôr nasťahovať.

article preview

Výber pozemku 

 

 • Pokiaľ máte na svoje bývanie nejaké požiadavky, nemali by ste z nich poľaviť, pretože neskôr by ste toho mohli ľutovať
 • Nechajte si ukázať územný plán, z ktorého zistíte, pre aké účely je pozemok vedený
 • Skontrolujte, či nie je pozemok zaťažený nejakými bremenami.
 • Dostatočná šírka pozemku je veľmi dôležitá, pretože pri stavbe musíte dodržovať 2m odstupy od hraníc pozemku a 3m od verejných komunikácií
 • Svahovitosť terénu je tiež dôležitá pretože Rovinaté a mierne svahovité pozemky sú ideálnejšie na zakladanie. Svahovité pozemky je potrebné upravovať, budovať zložité oporné múry, terasy, suterén pod celým domom, čo niekedy neprimerane predraží celú výstavbu.​
 • Mali  by ste si ujasniť, aký veľký dom chcete stavať, aby ste vedeli, aký veľký pozemok budete potrebovať
 • Treba si  zistiť dostupnosť občianskej vybavenosti a tiež s inžinierskych  sieti, teda vodovod, elektrická energia, plyn a kanalizácia, a či sa môžete na ne napojiť

Projekt domu

 • Na výber máte typové projekty alebo domy od developerov takzvané katalógové domy kde si môžete projekt do určitej mieri prispôsobiť.Ďalšia možnosť je návšteva architekta.
 • Na schôdze s architektom spolu preberiete Vaše plány na realizáciu  domu a podrobnosti o pozemku, kde budete stavať. Podľa Vašich informácií. Architekt posúdi ,aké dôležité kroky je potreba urobiť a akú dokumentáciu vypracovať. Tiež Vás upozorní na prípadné úskalia ,či obmedzenia ,ktoré bude nutné vyriešiť v priebehu projektovania ,aby bol dom povolený stavebným úradom a bolo možné ho realizovať.

Projekt domu obsahuje

 • Projekt architektúry-obsahuje sprievodnú a technickú správu, aproximatívny rozpočet, výkresy v mierke 1:50 a 1:100, základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily a projekt požiarnej ochrany (v paré číslo 1-3).
 • Projekt statiky-obsahuje technickú správu, výkresy skladby a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, väzníkový krov, výkazy materiálov a na požiadanie statický výpočet.
 • Projekt zdravotechniky-obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, kanalizácie a domového plynovodu a výkaz materiálu.
 • Projekt elektroinštalácie-obsahuje technickú správu, elektrické rozvody, bleskozvod, schému rozvádzača a výkaz materiálu.
 • Projekt ústredného kúrenia-obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenie a dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu. Projekt je spracovaný pre plynové kúrenie a obsahuje vetranie s rekuperáciou a projektové energetické hodnotenie na „ultranízkoenergetický rodinný dom“. Ako alternatívu dostanete elektrické vykurovanie Tepelným čerpadlom.

Úrady a povolenia

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva v písomne v podateľni príslušného stavebného úradu. K žiadosti sa prikladá:

 • 2x projektová dokumentácia, vyhotovená architektom či projektantom,
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov,
 • Doklad, že stavebník je vlastníkom pozemku (kúpna zmluva), alebo, že má k pozemku iné právo (užívacie právo, právo vyplývajúce z vecných bremien atď.)
 • V žiadosti stavebník musí uviesť účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia.

Pokiaľ si trúfate postaviť dom  vlastnými silami, k prílohám potrebujete pripojiť údaje stavebného dozoru a jeho oprávnenie. Ak využijete externého dodávateľa, tak k žiadosti prikladáte aj jeho údaje.

Kto ho postaví? 

 • Dom môžete stavať buď svojpomocne, alebo jeho realizáciu zveríte stavebnej firme.                                                                                                                                                                                                   

Stavebný dozor

 • Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
 • Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • Vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.
 • Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b.

 

 
 


Prihlásenie

Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< apríl / 2021 >>


Štatistiky

Online: 4
Celkom: 56097
Mesiac: 3776
Deň: 157